Home Theater: Blu-ray/DVD/Universal Players

NameNotesRetailAverage
DPS-9.1dvd, aud-vid, 25 lbs
DR-S2.0dvd-rcv, DD
DV-C601dvd
DV-CP8026 disc, dvd, prog scan
DV-M301dvd, 301 disc, 10 bit vid
DV-S501dig out, 9 lbs
DV-S525dvd, dig out, 10 lbs
DV-S535dvd, zoom
DV-S717dvd, DTS out
DV-S939dvd, 10 bit vid, 24 bid aud
DV-SP800dvd, SACD, 11 lbs
DVD-7dvd, dig out, 10-bit vid, 9 lbs
RDV-1dvd, prog scan, 10 bit vid

Digital: CD/SACD Players

NameNotesRetailAverage
C-7030
C-7030
C-7070
C-s5VLcd, sacd, 15 lbs
DV-C600dvd, 6-disc, rem, dig out, 16 lbs
DV-SP506cd, dvd, 8 lbs
DX-100
DX-120b
DX-1302x os, remote
DX-140018 bit, 8x os
DX-150
DX-180018 bit, 8x os
DX-200
DX-220bwith remote
DX-320b
DX-702with remote
DX-703with remote
DX-710with remote
DX-721010 lbs
DX-72119 lbs
DX-750018 bit, 8x os
DX-755524-192, 18 lbs
DX-7711dig out, 23 lbs
DX-7911integra, dig out, 23 lbs
DX-C1005 disc, 4x os
DX-C1406 disc, 16 lbs
DX-C2015 disc, remote
DX-C210with remote
DX-C211with remote
DX-C330with remote
DX-C3406 disc, 16 lbs
DX-C3706 disc, dig out, 15 lbs
DX-C3806 disc, optical output
DX-C390
DX-C4006 disc, 16 bit, 2x os
DX-C5306-disc, rem, 17 lbs
DX-C5406-disc, dig out, rem, 15 lbs
DX-C6066 disc, remote
DX-C730integra, 6 disc, dig out, 18 lbs
DX-C9096 disc, 1 bit, 8x os
DXR-511recorder, changer
MD-2321minidisc
NAS-2.3 v280gb hdd, pcm, usb
NAS-2.6160gb hdd, pcm, usb

Accessories: Equalizers

NameNotesRetailAverage
EQ-2407 band
EQ-3512 band
MD-185x2 opt dig ins, sampling

Speakers: Full-Range

NameNotesRetailAverage
HTS System 2system, 6 piece, 190 lbs
Scepter 5001